Dọc đường Cái Quan

Along the Old Mandarin Road of Indo-China

W. Robert Moore

Đây là bài của ký giả W. Robert Moore trên báo The Nationale Geopgraphic , số tháng 9/1931.Ông đi dọc con đường “cái quan” ( mandarin road) , viết về ba nước Đông Dương.Tôi sưu tập được, nghĩ rằng giũ trên kệ sách của mình nó .. phí đi!Nên scan lại và để lên đây để các bạn có thể sử dụng.Bài có nhiều tư liệu và hình ảnh quý.Nhiều ảnh đã có trên mạng đâu đó , nhưng qua bài này, ta biết ảnh đó lấy từ đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s